Ny guide om enkäter till barn

Publicerades 11/19/2021

Stiftelsen har tagit fram ett stöd till den som samlar in information från barn och unga genom bland annat enkäter. I guiden ges handfasta råd om hur barns röster beaktas och behandlas för att säkra barnrättsperspektivet. I arbetet med guiden har stiftelsen varit i kontakt med Barnombudsmannen som bidragit med råd och synpunkter utifrån barnkonventionen.

I arbetet med Idéer för livets partnerorganisationer noterades det hur utmanande det kan vara att utforma enkätundersökningar som vänder sig till barn. Guiden som nu publicerats vänder sig till den som står i begrepp att ta in tankar och synpunkter från barn och ungdomar. Genom att följa råden säkerställer man ett gott undersökningsresultat genom att man anpassat insamlingen till barnens förutsättningar och ställer frågor på ett klokt sätt, men inte minst att undersökningarna tar hänsyn till barnets rättigheter.

–Idéer för livet tar fram nya verktyg och metoder som effektivt mäter att sociala insatsers ger resultat. Eftersom vi enbart stödjer projekt som riktar sig till barn är det extra viktigt för oss att säkerställa att våra partners använder mätverktyg som tar hänsyn till och är anpassade för dem, säger Stina Liljekvist, Ordförande Idéer för livet.

Enligt Barnkonventionen har barn rätt att bli lyssnade på och det är vuxenvärldens ansvar att barnet blir delaktigt och att man anpassar sättet att lyssna utifrån barnets ålder, mognad och funktionsförmåga

Genom att barnet kommer till tals ökar möjligheten att förstå barnets upplevelser, uppfattningar, önskemål och behov. Det ger möjlighet att fatta väl avvägda beslut när det kommer till barnets bästa.

Barnkonventionen Artikel 12 tydliggör att barnet i alla åtgärder som rör det, har rätt att bilda, uttrycka och få sina åsikter beaktade, men att omsätta det i praktiken har ofta visat sig vara svårt. Därför är det så glädjande att vi nu har en guide som gör det enklare att involvera barnet i frågor som rör dem. Guiden utgår från deras situation och behandlar tre viktiga aspekter; Barnets förutsättningar att svara på enkäter, Att tänka på vid utformning av frågor och skalor, Viktig information när en enkät skickas eller delas ut.

–Det är viktigt att lyssna på barn och göra dem delaktiga i frågor som rör dem och i allra högsta grad när vi ber om deras röster i enkäter. I guiden finns därför en tydlig vägledning som kompletterats med ett medskick av barn till oss vuxna om vad vi bör tänka på när vi ställer frågor – för ställer vi inte korrekta frågor så får vi inte heller rättvisande svar, säger Christina Wahlström, ansvarig för forskning, metoder och partnerskap på Idéer för livet.

Det är viktigt att enkätundersökningar som riktar sig till barn upp till 18 år utformas och genomförs utifrån ett barnrättsperspektiv. Det regleras i FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen), vars innehåll även är lag i Sverige sedan 1 januari 2020.

 

Guiden presenteras på ett frukostwebinar den 14 december kl 9.00 där Elisabeth Dahlin, barnombudsman medverkar.