Äg din natur

Publicerades 12/09/2020

Med projektet “Äg din natur” vill Scouterna göra den svenska naturen tillgänglig för alla, att barn och unga från socioekonomiskt utsatta områden ska våga söka sig ut i naturen, känna större äganderätt i förhållande till den och således värna, skydda och vårda vår natur, samt erhålla möjligheten att växa som individer. Med stöd från Idéer för livet har de under 2021 kunnat testa ett nytt koncept med scouting på skoltid för elever i Husby.

Resultat 

Scouterna har genomfört projektet med gott resultat när det gäller antal aktiviteter och att de nått ut till fler unga i ett socioekonomiskt utsatt område.

Deras lärare uttrycker dessutom att de sett en förändring hos eleverna i form av större självtillit, bättre sammanhållning och gladare barn. Projektledaren har å sin sida sett stora förändringar hos vissa elever.

I slutet av projektet gjordes även en enkätutvärdering med stöd från Idéer för livet för att mäta projektets effekt och synliggöra dess samhällsvärde.

Totalt 13 ungdomar har svarat på enkäten.

Det totala enkätutfallet visar att verksamheten bidragit till en hel del förändring hos ungdomarna, både personligt och kunskapsmässigt. Många av dem är på en övergripande nivå positiva till verksamheten som helhet. De aspekter där ungdomarna är som mest positiva handlar om att de tycker att:

  • det varit värdefullt att vara med i Äg din natur (93 %)
  • det varit roligt att testa nya saker (92 %)
  • de blivit bättre på att samarbeta med andra (92 %)
  • de känner sig tryggare i naturen (77 %)
  • de blivit bättre på att göra upp eld så de kan laga mat (77%).
  • de tror mer på sin förmåga att klara av saker (77 %)

Enkätutfallet indikerar dessutom att en stor del av förändringarna sannolikt inte skulle uppstått utan Äg din natur. Framför allt då ungefär hälften av ungdomar som besvarat enkäten själva upplever att de sannolikt inte provat de saker de fått prova om det inte varit med i verksamheten, medan ytterligare knappa 40 % av dem svarar att de kanske hade testat på samma saker i alla fall.

Ort: 

Husby