Vår roll i samhället

Idéer för livet vill bidra till en positiv samhällsutveckling genom att skapa ett nära samarbete mellan offentlig sektor, näringsliv, civilsamhället och akademin. Med en god dialog mellan olika samhällsaktörer är det möjligt att tidigare förutse samhällsutmaningar och ta fram fler och effektivare förebyggande lösningar på dessa.

Exempel på samhällsutmaningar vi agerat på och fortsätter att utveckla

Fler mötesplatser för unga

1987 gav unga utlopp för den frustration de upplevde kring brist på egenmakt och framtidstro. De saknade arenor och konkreta mötesplatser. Genom åren har vi sett betydelsen av verksamheter som inkluderar de unga, låter dem vara med och forma verksamheter tillsammans med trygga vuxna. Trygga mötesplatser är viktiga satsningar för unga ska kunna utvecklas och växa.

Föräldraskapets betydelse

År 2000 produceras filmserien ”Människans barn” i samarbete med Folkhälsoinstitutet. Filmerna handlar om barns utveckling och visas i flera år på barnavårdscentraler i Sverige. Forskning visar att Idéer för livet var rätt ute; föräldrastöd är en av de mest effektiva förebyggande insatserna som finns för att motverka framtida social exkludering.

Idéer för livet har tagit fram en digital stödbank som  är baserad på kunskap från forskare, organisationer och experter som Idéer för livet har samlat i ett stort nätverk och som var och en adresserar sociala frågor, som ofta rör barn och unga, utifrån sitt expertområde och sin horisont. Förhoppningen är att stödbanken “Ta snacket…” ska stärka föräldrar i knepiga familjesituationer och underlätta svåra samtal med sina barn. Läs mer>

Tryggare närområden

Trygghet är en fråga som berör hela samhället. 1989 bidrog Idéer för livet till att starta Nattvandring. Vi såg att fler unga rörde sig ute och fler trygga vuxna behövdes för att bidra till ett lugnt tryggt närområde. När allt fler unga är ute ökar risken att utsättas för brott. Nattvandring.nu bidrar till trygga miljöer och genomför 50 000 nattvandringar varje år. Behovet vi såg då finns även idag och allt fler nattvandrare behövs.

Från 2023 tar Idéer för livet ett större helhetgrepp gällande frågan om ökad trygghet genom att anställa den före detta polischefen Christoffer Bohman som kommer att arbeta som Trygghetsstrateg för Idéer för livet där hans erfarenheter kommer att fungera som en viktig pusselbit i arbetet med att ta ett helhetsgrepp kring trygghetsfrågan och skapa långvarig positiv förändring.

Utanförskapets pris

2007 publicerar Idéer för livet rapporten ”Individen i centrum”, om det socioekonomiska värdet av förebyggande insatser för barn och unga för att undvika framtida utanförskap. Rapporten får stor uppmärksamhet och 120 kommuner utbildas i beräkningsmodellen av utanförskapets samhällskostnader. Modellen har bidragit till att många kommuner har satsat mer på sociala investeringsfonder och preventiva insatser för barn och unga.

Barn i riskzon

Idéer för livet startar 1997 ett samarbete med Sveriges kommuner och polisen för att påvisa de systemhinder som finns för samverkan kring barn som riskerar att fara illa. 80 kommuner deltar i seminarieserien ”Barn i riskzon”. Utmaningen finns fortfarande och Idéer för livet välkomnar framväxten av Barnahus runt om i landet där olika aktörer arbetar tillsammans för att hjälpa barn och unga som utsatts för brott.

Stärkt självkänsla

Under 2000-talet tar Idéer för livet fram filmserier och handledarmaterial om självkänsla som används av skolor, föreningar och föräldrar. Film och material finns fortfarande att hämta på Idéer för livets hemsida och används flitigt. Idéer för livets arbete med psykisk ohälsa och att beskriva skillnaden mellan självförtroende och självkänsla var på den tiden unik. Psykisk ohälsa bland unga är idag ett stort samhällsproblem och en prioriterad del i vår verksamhet. 2018 tog vi i samverkan med flera aktörer fram rapporten “Ungas psykiska hälsa, hur de blir bemötta om de tar steget att söka hjälp”.

Skolans viktiga roll

Skolan är en viktig arena och 1999 startade Idéer för livet Spirapriset som uppmuntrade skolor att sprida banbrytande idéer till varandra. I skolan kan många barn och unga nås med tidiga förebyggande insatser och priset delades ut under 10 år. Vi har under åren stöttat många olika projekt där skolan tillsammans med organisationer samverkat för elevers utveckling och stöttat spridning av metoder. Att interagera med det omgivande samhället omfattas idag av läroplanen för grundskolan.

Mäta sociala effekter och ekonomiskt värde

2015 skapar vi i samarbete med utvecklingsinriktade företaget Serus och forskare vid Uppsala och Umeå universitet Idéer för livet-modellen. Det är en unik metod för att beräkna både sociala effekter och ekonomiskt värde av olika förebyggande insatser. En bekräftelse på Idéer för livet-modellens genomslagskraft är att den uppmärksammades i hållbarhetsrapporten “Sverige och Agenda 2030” som regeringen tog fram inför FN:s toppmöte 2018.

Fokus på barn och unga

Idéer för livets verksamhet utgår ifrån både Barnkonventionen och FN:s globala hållbarhetsmål 2030.