Effektmätning - en central del i Idéer för livets verksamhet

Förväntningarna och kraven ökar på att organisationer ska säkerställa en verksamhet som bidrar till ett hållbart värdeskapande. Detta gäller alla; näringslivet, myndigheter, regioner, kommuner, och ideella organisationer. För att veta om våra verksamheter bidrar till värde blir det allt viktigare att på ett eller annat sätt mäta vad verksamheten leder till. En central del i detta är effektmätning.

 

Vi på Idéer för livet har valt att investera en hel del resurser i att stödja framför allt våra partners och stipendieprojekt, men även andra, att bli bättre på att mäta effekter. Och då med fokus på mätning utifrån ett kreativt och resurseffektivt perspektiv. Vi gör detta genom att tillhandahålla utbildning, processledning, processtöd och olika typer av böcker och guider gällande effektmätning. Det är vårt stora bidrag till en fortsatt utveckling av mätkompetensen i Sverige.

Mätmetoder för våra verksamhetsområden

Idéer för livet uppmuntrar till effektmätning inom våra tre verksamhetsområden på följande sätt:

Projekt

Alla projekt vi stödjer utvärderas.  Stipendiaterna får handboken ”Att mäta är att veta” och digitala mallar för att kunna designa sina egna enkätutvärderingar. Nästan alla följer dessutom upp vilka effekter som skapas i aktiviteterna och därmed i verksamheterna. Effekterna fångas upp via enkäter eller via observationsverktyg.

 

 

Metoder, utvalda partners

Idéer för livet arbetar ständigt med att utveckla och förfina metoder och verktyg som gör det lättare för projekt att växa och skala upp sin verksamhet. Därför ger vi årligen fördjupat stöd till utvalda organisationer vars verksamhet vi anser har potential att kunna växa och få nationell räckvidd. De utvalda organisationerna erbjuds en fördjupningsutbildning i Värdeskapandekedjan med utgångspunkt i SROI.

Forskning

Mätning och analys är centralt vid all vetenskaplig forskning. Idéer för livet-modellen är grunden i våra forskningssamarbeten och utvecklar beräkningsverktyg för sociala insatser som syftar till att förbättra livet för barn och unga.

Värdeskapandekedjan ingår som en del i Idéer för livet-modellen som ett planerings- uppföljnings- och utvärderingsverktyg oavsett vilken beräkningskalkyl som används.

Vi utbildningar i effektmätning

Årligen genomför vi tre typer av kurser i effektmätning. Det handlar om en kortare grundkursen, en lite mer omfattande kurs som stöttar organisationer att ta fram en plan för mätning, samt en mer djupgående kurs med möjlighet till högskolepoäng.

 

 

Våra böcker och guider

Vi tar löpande fram böcker och guider för att stötta ytterligare i det effektmätningsrelaterade arbetet.

Idéer för livet jobbar aktivt för att ta fram nya verktyg och metoder som effektivt mäter sociala insatsers resultat.  Vi tar löpande fram böcker, handböcker och guider för stöd i det effektmätningsrelaterade arbetet.

Beräkningsverktyg för att underlätta utvärderingen av verksamheters resurseffektivitet

Idéer för livet har investerat i två framstående beräkningsverktyg, utvecklade av forskare vid Uppsala och Umeå universitet

 

 

Mätinstrument relaterade till psykisk hälsa

När effekter ska mätas är det lämpligt att i möjligaste mån utgå ifrån redan befintliga mätinstrument. Men dessa är inte alltid lätta att hitta. Därför har vi tagit fram en form av guide som innefattar mätinstrument gällande sammantaget tolv effekter kopplade till psykisk hälsa.

 

 

Värdeskapandekedjan

Idéer för livets effektmätning utgår ifrån Värdeskapandekedjan som är ett verktyg att använda för bland annat, planering och resursfördelning, uppföljning och utvärdering, kommunikation av effekter och värden eller upphandling. Värdeskapandekedjan utgör ryggraden i det internationellt etablerade konceptet Social return on investment (SROI).